Vážení zákazníci,
jestliže je na našem obchodě uvedeno zboží skladem, tak je přímo na našem skladě, nikde u žádného dodavatele, expedujeme co nejdříve.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné pohodové dny.
ERGO-PRODUCT.CZ

Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami (dále jen podmínkami) a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě/objednávce (dále jen zboží). Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění se řídí zákonem.

 

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po zadání všech kontaktních údajů a vložení požadovaného zboží do tzv. košíku kupující objednávku odešle/potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Odesláním objednávky kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně.

Jestliže si zákazník objedná jakýkoliv model židle a nevyžádá si originální vzorníky látek a nebo kovů, bere na sebe riziko neúspěšnosti při reklamačním řízení v případě rozporů ohledně barevného odstínu. Přírodní materiály se mohou od uvedené fotografie na obchodě lišit.

 

5. CENA A PLACENÍ

Nabídkové aktuální ceny zasíláme po vyžádání na Váš email. Ceny uvedené jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Pouze u objednávky zboží, které je vyrobeno na přání klienta (zakázková výroba) je třeba uhradit minimálně 70% z prodejní ceny, než bude zboží objednáno ve výrobě.

 

6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne ověření závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se prodávající dopravit jej kupujícímu do 5 pracovních dnů, pokud není dohodnuto jinak. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 5 pracovních dní odeslat zboží odběrateli, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet. V případě, že Vám bude zboží vyrobeno na přání (zakázková výroba), prodlužuje se dodací lhůta a zákazník bude vyrozuměn o termínu dodání.

 

7. MONTÁŽ

Poskytujeme odbornou montáž všech našich výrobků (montáž není zahrnuta v ceně výrobku).

 

8. ZÁRUKA

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou na katalogovém listu výrobku. Pouze na akumulátor nebo baterii, které mohou být součástí výrobku, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál. Reklamace se řeší dle reklamačního řádu. U některých výrobků, které se pořizují na IČO, může být záruka pouze 12 měsíců.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, tzn. musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Veškeré zboží určené k vrácení, tzn. odstoupení od kupní smlouvy, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a na základě zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vyplní protokol o vrácení zboží a zašle nebo předá podnikateli, bez zbytečného odkladu, zboží, které od něho obdržel, v neporušeném, nezašpiněném či jinak poškozeném obalu. Odstoupení od kupní smlouvy, protokol o vrácení zboží, ke kterému připojí podpis,(formulář na odstoupení) zašle kupující na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu provozovny prodávajícího. Zboží nezasílejte na dobírku, takto nebude přijato. Dané zboží se zasílá pouze na adresu naší provozovny.

 

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

 

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede do protokolu o vrácení zboží, za podmínky, že s touto formou vrácení souhlasí, bude částka vrácena na daný účet zákazníka formou bankovním převodem, nebo online platbou na kartu zákazníka.

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření, musí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy/vytvoření objednávky, vydat vše co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není zcela možné (př.zboží bylo používáno a v mezidobí bylo poničeno, ochranný obal je poškozen), musí poskytnout spotřebitel peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně či vykazuje známky používání, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je povinen v takovém případě vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Kupující tedy bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

 

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč. zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy.

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prohlášení: Zavazujeme se k tomu, že nebudeme svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, bez písemného souhlasu zadavatele.

Kupující souhlasí se zasíláním jednoho marketingového sdělení (newsletteru) ve lhůtě nepřesahující 60 dní od uskutečnění nákupu.
Při neodhlášení odběru bude přidán k odběru dalších marketingových sdělení (newsletterů), ze kterých se lze v každém okamžiku odhlásit (kliknutím na odkaz uvedený v každém newsletteru).

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě, že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, lze je také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde ( http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme spotřebiteli nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

 

DOPRAVA

Jakmile obdržíme Vaši objednávku a zjistíme, zda je Vámi požadované zboží na skladě, budete moci vyzvednout zboží v naší provozovně, nebo Vám jej dopravíme až před dům způsobem, který si vyberete v objednávce. V případě, že zboží v danou chvíli skladem není, budeme Vás neprodleně informovat, kdy Vám bude dodáno. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje. V případě, že zboží je zákazníkovi zasíláno nazpět (reklamace, zboží je třeba vyměnit atd. ) je zboží zasíláno pouze na výdejní místo Zásilkovny. Jestliže si zákazník zboží nepřebere, nebo nevyzvedne, bude nutné uhradit reálné náklady spojené s vrácením zásilky. Jedná se jednoznačně o porušení kupní smlouvy ze strany zákazníka § 2118.

 

OSOBNÍ ODBĚR

Osobní odběr je možné provést v naší provozovně na adrese: Krauzovna 379, 277 41 Kly - Krauzovna, není li stanoveno jinak.

 

PLATBA:

Bankovním převodem před převzetí na provozovně (nelze použít při objednávce zboží, které je třeba vyrobit na zakázku, zakázková výroba ) 
Využití: tato služba je vhodná pro ty, kteří disponují vlastní dopravou, protože chceme pro naše zákazníky to nejlepší, připravili jsme pro vás kvalitní a spolehlivou dopravu do 24 hodin s objednaným zbožím i na dobírku.

Zboží až k Vám: veškeré objednané zboží Vám dopravíme až na adresu doručení. Nemusíte mít obavy, že Vámi vybrané zboží bude nějakým způsobem poškozeno. Veškerá doprava včetně doručení až k Vám je prováděna opravdovými profesionály.

S jistotou: veškeré zásilky jsou dostatečně pojištěny. Odpovědnost za jejich stav je až do doby závazného převzetí zcela na nás.

 

MOŽNOSTI PLATBY:

• bankovním převodem předem  
• platební kartou u kurýra (na provozovně nelze platit platební kartou) 
• platební brána - online kartou
• v případě objednávky zboží, které je vyráběno na zakázku, může prodejce požadovat zálohu ve výši až 70% (např. zakázková výroba pro židle, ramena na monitory a zboží podobného charakteru).

Součástí dodávky není instalace zboží. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Před převzetím zboží si zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k jeho mechanickému poškození, jinak zásilku nepřebírejte. V případě jakýchkoliv neshod při přebírání zásilky nás neprodleně informujte.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou výši ceny objednaného zboží ( návrh kupní smlouvy ) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Poskytujeme odbornou montáž našich všech výrobků ( není zahrnuta v ceně výrobku ). Zboží je kupujícímu dopravováno do pěti pracovních dnů ( běžně do 48 hodin, dle objednávky s určením přesné adresy, dne a časové rozpětí, v kterém bude zboží dovezeno. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou.

 

Platnost obchodních podmínek od 1.1.2014

Ke stažení: Formulář pro odstoupení od smlouvy (pdf)